Onze Diensten

 • Omzetbelasting

Omzetbelasting, ook wel bekend als btw (belasting over de toegevoegde waarde), is een indirecte belasting die wordt geheven op de toegevoegde waarde in elke fase van de productie en distributie van goederen en diensten. Het belast de eindconsument op het verschil tussen de btw die is betaald voor ingekochte goederen en diensten en de btw die wordt berekend aan klanten bij verkoop.

 

 • Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een directe belasting die wordt geheven op het inkomen dat een individu of een entiteit verdient. Het belastingtarief wordt meestal bepaald op basis van de inkomensniveaus en kan variëren afhankelijk van de fiscale wetgeving in een specifiek land. Belastingplichtigen moeten een bepaald deel van hun inkomen afdragen aan de overheid.

 • Loonbelasting

Loonbelasting is een vorm van directe belasting die wordt ingehouden op het loon of salaris van werknemers door hun werkgevers, voordat het werknemersloon wordt uitbetaald. Het wordt meestal berekend op basis van het inkomen en de belastingregels in het desbetreffende land en dient om de inkomstenbelasting te vereenvoudigen en te spreiden over het belastingjaar.

 • vennootschapbelasting

Vennootschapsbelasting is een directe belasting die wordt geheven op de winst die vennootschappen en rechtspersonen behalen uit hun zakelijke activiteiten. Het tarief van de belasting wordt meestal bepaald op basis van de winst van de onderneming en de belastingwetgeving in het desbetreffende land. Het is bedoeld om belastinginkomsten te genereren uit bedrijfswinsten.

 • Jaarrekening

Een belastingjaarrekening is een financieel overzicht dat bedrijven opstellen om hun belastingverplichtingen te berekenen en te rapporteren aan de belastingdienst. Het bevat gedetailleerde informatie over de financiële transacties van een onderneming gedurende een specifiek belastingjaar, inclusief inkomsten, uitgaven, afschrijvingen en andere relevante financiële gegevens die van invloed zijn op de belastingafdracht. Deze jaarrekening wordt gebruikt om de belastinggrondslag te bepalen en belastingaangiften in te dienen.

 • Facturatie

Facturatie verwijst naar het proces van het opstellen en verzenden van facturen aan klanten voor geleverde goederen of diensten. Een factuur is een financieel document dat de details van de transactie, zoals de kosten, betalingsvoorwaarden en andere relevante informatie, bevat. Facturatie is essentieel voor bedrijven om inkomsten vast te leggen en klanten te laten betalen voor hun producten of diensten. Het helpt bij het bijhouden van financiële transacties en het handhaven van de boekhoudkundige en wettelijke vereisten.

 • Verzoek- en bezwaarschriften

Verzoek- en bezwaarschriften zijn juridische documenten die worden ingediend bij een overheidsinstantie of een rechterlijke instantie.

 • Een verzoekschrift is een schriftelijk verzoek aan een autoriteit of rechtbank om een specifieke actie te ondernemen of een beslissing te nemen.

 • Een bezwaarschrift is een schriftelijk document waarmee een individu of een organisatie bezwaar maakt tegen een besluit van een overheidsinstantie en vraagt om herziening of heroverweging van dat besluit.

Beide documenten worden gebruikt om juridische kwesties of geschillen aan te kaarten en zijn belangrijk in juridische procedures.

 • Belastingadviezen

Belastingadviezen verwijzen naar professionele aanbevelingen en begeleiding verstrekt door belastingadviseurs, accountants of andere deskundigen om belastingplichtigen te helpen bij het begrijpen en beheren van hun fiscale verplichtingen, met inbegrip van het optimaliseren van belastingvoordelen en het minimaliseren van belastingverplichtingen binnen de grenzen van de wet. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op diverse belastingaspecten, waaronder inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, loonbelasting en andere belastingen, en kunnen variëren van eenvoudige belastingaangiften tot complexe fiscale planning en optimalisatiestrategieën. Het doel is om belastingplichtigen te helpen bij het naleven van belastingwetten en tegelijkertijd financiële efficiëntie te bereiken.

Voor advies kunt u contact opnemen om een afspraak in te plannen.

 • Hulp bij Administratie

Hulp bij administratie verwijst naar de ondersteuning en assistentie die wordt geboden bij het beheren en organiseren van administratieve taken en documentatie. Dit kan betrekking hebben op diverse activiteiten, zoals het bijhouden van financiële gegevens, archiveren van documenten, plannen van afspraken, e-mailbeheer en andere organisatorische taken om de efficiëntie en effectiviteit van een persoon of organisatie te verbeteren. Het doel is om de administratieve last te verminderen, zodat meer tijd besteed kan worden aan kernactiviteiten. Hulp bij administratie kan worden verleend door persoonlijke assistenten, administratieve professionals of softwaretools.

Wij bieden hulp aan bij al uw administratie.

 • Aanvraag BV/VOF/Holding

Een aanvraag voor een BV (Besloten Vennootschap), VOF (Vennootschap Onder Firma), of holdingmaatschappij verwijst naar het formele verzoek en de juridische stappen die worden ondernomen om een van deze bedrijfsstructuren op te richten.

 • BV is een rechtsvorm voor een onderneming met beperkte aansprakelijkheid in Nederland.
 • VOF is een vennootschapsvorm waarbij twee of meer personen samen een bedrijf starten en de aansprakelijkheid doorgaans onbeperkt is.
 • Een holdingmaatschappij is een onderneming die hoofdzakelijk investeert in andere bedrijven en hun aandelen aanhoudt.

Het indienen van een aanvraag voor een van deze structuren vereist het voldoen aan wettelijke vereisten, het opstellen van statuten en andere juridische documenten, en het registreren van het bedrijf bij de juiste overheidsinstanties, afhankelijk van de lokale wetgeving en voorschriften.

“A testimonial from a customer who loves your product. Testimonials are a great way to establish crediability.”

Pete Walters, Luke caffe

hand-baked fresh daily

wholesale enquiries

This Text Box widget is placed within a Flexbox Container. If you feel you want to learn more about how containers can help you with your website, watch this video.

Phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis.